تاريخ 1391/05/25 زمان : 14:15:23
نام ....
ايميل
سايت
پيام نمی دونم چرا گریم گرفت
تاريخ 1391/08/19 زمان : 10:01:28
نام طیبه(شاگرد قیصر)
ايميل
سايت http://http://sherokudaki.blogfa.com/
پيام خوشحال شدم وقتی دیدم نوشتم از جایی که بوی قیصر میده سر درآورده!!!