تاريخ 1392/09/02 زمان : 20:31:18
نام علا
ايميل
سايت http://yekadabiyati.blogfa.com
پيام پیام ها طرفیتشان محدود است و تو بی انتهایی ! حرف هایم در پیام قبلی نصفه ماند اما از شوق نوشتن ماندم! اینجا هوای عاشقی دارد عزیز! هوای ماندن! هوای عاطفه! انگار سالها اینجا بوده ام!
تاريخ 1392/09/02 زمان : 20:29:41
نام علا
ايميل
سايت http://yekadabiyati.blogfa.com
پيام دلم گرفت. از غصه ی آن که کنار پنجره می نشینی و بیشتر از همه آرزوی باران را می کشی! بی آن که حتی به آلودگی هوا فکر کنی! اینجا بی او همیشه هوا آلوده است... اکسیژنی که بی هوای نفس او نباشد... یادش بخیر!